Algemene Voorwaarden

Minder leuk om te lezen, wel handig om te weten!

Step Forward Orthotics, eenmanszaak gevestigd te Leiden en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 55754570 bij de Kamer van Koophandel te Leiden (hierna: “Step Forward”)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. (hierna: “Voorwaarden”)
1.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. Prijzen

2.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’ s, excl. BTW en excl. verzendkosten.
2.2 De verzendkosten van bestellingen bedragen de op dat moment geldende tarieven voor aangetekende post.

Artikel 3. Betaling

3.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden in euro’s, contant, per pin of per overschrijving. Een overschrijving dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer IBAN NL03 INGB 0007 2736 08 ten name van Step Forward Orthotics te Leiden.
3.2 Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, ontvangt hij/zij een herinnering om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening van de herinnering te betalen.
3.3 Door het verstrijken van de tweede betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Step Forward op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW.
3.4 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt direct na het persoonlijk aanmeten van het product.
4.2 Levering kan ook geschieden op nabestelling mits men een persoonlijke meting en juiste maat heeft gehad.
4.3 In het geval van nabestelling wordt de afnemer verantwoordelijk voor geleverde producten vanaf het moment van ontvangst.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Step Forward verschuldigd, heeft voldaan.

Artikel 6. Retourneren

6.1 Retourneren dient te gebeuren binnen 7 dagen, ongeschonden en in originele staat, waarna terugbetaling van het gehele aankoopbedrag volgt.
6.2 Retourneren binnen de eerste drie maanden na aankoop is in principe niet mogelijk, tenzij de mail van Step Forward Orthotics twee weken na aankoop beantwoord is én er vervolgens telefonisch overleg heeft plaatsgevonden met de importeur én er een gegronde reden bestaat. Er volgt dan vergoeding van het aankoopbedrag minus een bedrag van € 95 (incl. BTW). U levert dan het product in met de originele factuur en vermeldt daarop uw IBAN-rekeningnummer. Er dient aan de zolen geen schade te zijn door hitte, aangebrachte wijzigingen, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

Artikel 7. Product garantie

7.1 In het geval van een breuk, scheur of splijting bij normaal gebruik, binnen 10 jaar na aankoop, zal een nieuw paar worden verstrekt zonder kosten. De garantie dekt geen schade door hitte, slijtage (door dragen), aangebrachte wijzigingen, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik. Overleg van de originele rekening is vereist bij alle garantieclaims.

Artikel 8. Zorgverzekering

8.1 Vergoeding van producten door uw zorgverzekeraar hangt af van uw polisvoorwaarden.

Artikel 9. Privacy Beleid

9.1 Step Forward respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet verkopen, vrijgeven of doorgeven aan derden, tenzij de wet anders vereist. Een volledige uitleg vindt u terug in ons privacybeleid.

Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter.

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard:
* zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
* zullen Step Forward en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen in acht worden genomen.
10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag,  Nederland.
Alle rechten voorbehouden. Niets van dit document mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Step Forward.