Veelgestelde vragen

Dit concept steunzolen is voor veel mensen geschikt. Men kan de steunzolen gebruiken als men klachten heeft of om klachten te voorkomen.

Bij wie zijn wij terughoudend met het gebruik van onze steunzolen?

  • mensen die een voetoperatie hebben gehad; de anatomie is dan veranderd. De voet past zich minder makkelijk aan.
  • mensen die veel arthrose in de voeten hebben; de voeten passen zich minder makkelijk aan.
  • mensen waarbij het grote teengewricht stijver is dan normaal; onze steunzolen stimuleren de afwikkeling en dat is lastig bij een stijve grote teen.
  • mensen met forse standsafwijkingen van de voeten; de voeten passen zich niet meer aan onze steunzolen aan.

Ter informatie vindt u hieronder een vergelijk tussen de steunzolen van Step Forward Orthotics en de zolen van WalkFit en Fusselastic/Fussgold.

De steunzolen van Step Forward Orthotics worden op de voet aangemeten. Er wordt rekening gehouden met de lengte en breedte van de voet. Er wordt bij ons concept niks aan de voeten aangepast. De voeten zullen zich juist moeten vormen naar de steunzolen. Zo worden de voeten in de ideale stand gezet.

WalkFit Steunzolen

WalkFit heeft een steunzool die men op internet of via telsell kan bestellen. Men geeft dan de schoenmaat door en het paar wordt verstuurd. Er wordt geen rekening gehouden met de lengte en de breedte van de voet. Als voorbeeld hierbij; een holvoet maat 41 heeft een hele andere voetmaat dan een platvoet maat 41.

Bij de WalkFit zolen kan men dingen zelf ophogen aan de voorkant van de zool. Volgens de visie van Step Forward zou dit niet nodig moeten zijn en kan dit klachten opleveren. De duurzaamheid van de Step Forward steunzolen is groter dan die van de WalkFit zolen. De steunzolen van Step Forward Orthotics gaan 10-15 jaar mee en hebben 10 jaar garantie op breken en scheuren. Dit kan niet gezegd worden van de WalkFit zolen.

Fusselastic/Fussgold

Fusselastic/Fussgold steunzolen worden gemaakt van staal. Aan de voorkant van de steunzool ziet men altijd een kussentje zitten als steun voor de voorvoet. Deze steunzolen worden aangepast aan de stand van de voet. Bij Step Forward Orthotics moet de voet zich aanpassen aan de vorm van de steunzool. De steun aan de voorzijde van de voet wordt zo anders vormgegeven. Dat is het belangrijkste verschil met Step Forward Orthotics.

In de tijd dat wij deze steunzolen op de markt brengen zien wij dat de steunzolen in veel schoenen passen. De steunzool maakt de voorvoet iets smaller. De voet schuift dan net iets verder de schoen in. Daardoor kan de schoen gaan slippen. Wij kunnen dus niet zeggen dat onze steunzolen in alle schoenen gaan. Bij dames gaat het moeilijk in pumps en laarzen met een smalle schacht. Voor de rest gaat het goed in veel schoenen. Er hoeft voor deze steunzolen dus ook geen grotere schoenmaat gekocht te worden.

Normaal passen steunzolen natuurlijk niet in open schoenen. De steunzolen van Step Forward Orthotics kunnen wel in een aantal open schoenen worden gebruikt. Op het moment dat de voet door een bandje over de wreef op zijn plek gehouden wordt dan lukt dat. Wel moet men er dan voor zorgen dat de steunzool niet naar achteren kan schuiven. Bij een paar steunzolen krijgt u als u dat wilt klittenband meegeleverd.

Klik hier om de foto te zien hoe dat in zijn werk gaat. De steunzool blijft keurig op de plaats.

Oplossing voor het slippen:
Dit is op te lossen door een kleine pad te kopen bij de schoenmaker die voorin de pump gelegd kan worden. Zo schuift de voet minder snel naar voren en wordt het slippen voorkomen. Ook een hielgrip die men achterin de schoen plakt kan hulp bieden.

Wie naar een podoloog of een orthopedische schoenenmaker gaat krijgt altijd per
individu afzonderlijk vervaardigde steunzolen, zelfs per voet verschillend. Gaat dat ook zo bij Step
Forward Orthotics?

Bij Step Forward Orthotics worden alle steunzolen persoonlijk aangemeten. Want wij willen zeker
weten dat onze cliënten met de bij hen passende maat zolen de deur uitgaan. Dat betekent dat men gelijk het goede paar mee krijgt. Wij hebben alle steunzolen voorgefabriceerd op voorraad. Ze worden dus níet per cliënt afzonderlijk vervaardigd. Aan de hand van een voetmeting én visuele en manuele beoordeling van de voeten (en ook de verdere stand van het lichaam) bepalen wij óf onze steunzolen in de gegeven situatie geschikt zijn en zo ja, welke maat zolen u moet hebben. Daarbij is níet de schoenmaat van belang, maar de voetmaat van de bal van de voet tot de hak. Step Forward Orthotics gaat uit van de drie voetbogen die een menselijke voet heeft. Het lengtegewelf mediaal en lateraal en het breedtegewelf (ook wel voorvoetgewelf genoemd). Er bestaan dus verschillende breedtematen en lengtematen.

In Amerika wordt ook nog een Thin Step Zool verkocht. In onze ogen is deze steunzool te dun en te weinig verend. Step Forward Orthotics kiest er dus ook voor alleen het originele product aan te bieden.

U vindt ze hieronder:

Step Forward Orthotics, eenmanszaak gevestigd te Leiden en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 55754570 bij de Kamer van Koophandel te Leiden (hierna: “Step Forward”)

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. (hierna: “Voorwaarden”)
1.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 2. Prijzen
2.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’ s, excl. BTW en excl. verzendkosten.
2.2 De verzendkosten van bestellingen bedragen de op dat moment geldende tarieven voor aangetekende post.
Artikel 3. Betaling
3.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden in euro’s, contant, per pin of per overschrijving. Een overschrijving dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer IBAN NL03 INGB 0007 2736 08 ten name van Step Forward Orthotics te Leiden.
3.2 Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, ontvangt hij/zij een herinnering om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening van de herinnering te betalen.
3.3 Door het verstrijken van de tweede betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Step Forward op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW.
3.4 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
Artikel 4. Levering
4.1 Levering geschiedt direct na het persoonlijk aanmeten van het product.
4.2 Levering kan ook geschieden op nabestelling mits men een persoonlijke meting en juiste maat heeft gehad.
4.3 In het geval van nabestelling wordt de afnemer verantwoordelijk voor geleverde producten vanaf het moment van ontvangst.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Step Forward verschuldigd, heeft voldaan.
Artikel 6. Retourneren
6.1 Retourneren dient te gebeuren binnen 7 dagen, ongeschonden en in originele staat, waarna terugbetaling van het gehele aankoopbedrag volgt.
6.2 Mocht u na aankoop niet direct tevreden zijn, neem dan in de eerste maand na aankoop telefonisch contact met ons op. Dan kijken we hoe we dit kunnen oplossen. U gaat de steunzolen dan weer een maand gebruiken. Mocht dat niet tot tevredenheid leiden dan neemt u weer telefonisch contact op en kijken wij naar een oplossing. Mocht een tweede voorstel niet alsnog tot tevredenheid leiden, dan meldt u ons dit telefonisch. Pas na bovenstaande contactmomenten zullen wij overgaan tot het retourneren van het aankoopbedrag minus een bedrag van € 95 (incl. BTW). U levert dan het product in met de originele factuur en vermeldt daarop uw IBAN-rekeningnummer. Er dient aan de zolen geen schade te zijn door hitte, aangebrachte wijzigingen, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.
Artikel 7. Product garantie
7.1 In het geval van een breuk, scheur of splijting bij normaal gebruik, binnen 10 jaar na aankoop, zal een nieuw paar worden verstrekt zonder kosten. De garantie dekt geen schade door hitte, slijtage (door dragen), aangebrachte wijzigingen, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik. Overleg van de originele rekening is vereist bij alle garantieclaims.
Artikel 8. Zorgverzekering
8.1 Vergoeding van producten door uw zorgverzekeraar hangt af van uw polisvoorwaarden.
Artikel 9. Privacy Beleid
9.1 Step Forward respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet verkopen, vrijgeven of doorgeven aan derden, tenzij de wet anders vereist.
Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter.
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard:
* zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
* zullen Step Forward en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen in acht worden genomen.
10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag,  Nederland.
Alle rechten voorbehouden. Niets van dit document mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Step Forward.

De prijs per paar is €295,- incl. BTW. Elk paar steunzolen heeft een levensverwachting van 10 tot 15 jaar (met 10 jaar garantie tegen breken of scheuren).

U kunt de steunzolen dan 3 maanden uitproberen. Mocht u binnen die tijd niet tevreden zijn dan ontvangt u € 200,- incl. BTW terug. Wij bieden deze service omdat wij u de kans willen geven het product te testen.

Dit concept steunzolen is nog niet erkend door de meeste zorgverzekeraars. Als fysiotherapeuten en pedicures voldoen wij niet aan de eisen van de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor vergoeding van de steunzolen.

Zorg en Zekerheid is de enige zorgverzekering tot nu toe die aangeeft de steunzolen wel te vergoeden. Hierbij wel gesteld dat men moet kijken in het aanvullende pakket voor welk bedrag men verzekerd is.

Ja, u kunt sporten met deze steunzolen. Hardlopen op deze zolen is mogelijk maar niet noodzakelijk, een lekker zittende schoen is het belangrijkste. De tijd die u rent weegt niet op tegen de tijd die u normaal op uw voeten staat. Schoenen met een goed voetbed en vooral goede demping zijn belangrijker. Draagt u de zolen de rest van de uren op de dag. Verder dient u wel eerst aan de steunzolen te wennen. Als u gewend bent geraakt aan het elke dag dragen van de zolen, wordt het makkelijker ze te gebruiken bij zware activiteiten.

Het wennen aan de zolen neemt een tijd in beslag. Dit varieert van 2-6 weken. Vraag uw verkoper naar het inloopschema.

U kunt de steunzolen gewoon met lauw water en zeep schoonmaken.